+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Skilsmisserådgivning i ‘voksenhøjde’

Hos Per Bruhn & Partner tilbyder vi juridisk rådgivning, når I beslutter jer for at afbryde jeres ægteskab.

Som skilsmisseadvokat  hjælper vi jer godt igennem jeres skilsmisse og forsøger altid at tilgodese begge parter, når samlivet afbrydes. Vi garanterer en fair og ordentlig bodeling.

Skilsmisse

Afhængig af jeres specifikke situation, tilbyder vi assistance inden for følgende områder *:

 • Vi foranlediger anmodning om separation eller skilsmisse hos statsforvaltningen.
 • Vi deltager som bisidder ved eventuel vilkårsforhandling i statsforvaltningen.
 • Vi udfærdiger bodelingsoverenskomster og eventuelle aftaler om ægtefællebidrag.
 • Vi varetager korrespondancen med statsforvaltningen, såfremt denne skal fastsætte ægtebidragets størrelse.
 • Vi udfærdiger overdragelsesdokumenter i forbindelse med fast ejendom.
 • Vi varetager korrespondance med banken, fx påtegning på ejerpantebreve, hvis den ene af jer skal frigøres herfor.
 • Vi foranlediger digital tinglysning af skøde på fast ejendom.
 • Vi varetager korrespondancen med skifteretten.
 • Vi foranlediger anmodning om bobehandling i skifteretten, såfremt der opstår uenighed.
 • Vi deltager som bisidder i skifteretten ved eventuelt bodelingsmøde.
 • Vi varetager korrespondancen med en af skifteretten eventuelt henvist autoriseret bobehandler, såfremt forlig ikke kan indgås i skifteretten.
 • Vi møder i retten, såfremt sagen udvikler sig til en decideret retssag.
 • Vi ansøger om fri proces på vegne af vores klient, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

* Såfremt I har børn, henleder vi tillige opmærksomheden på afsnittet om Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™.

Den dygtige skilsmisseadvokat tilgodeser begge parter

For at undgå eventuelle interessekonflikter kan vi som skilsmisseadvokat kun repræsentere den ene af jer ægtefæller, såfremt jeres bodeling ikke kan klares på mere mindelig vis og derfor ender i enten skifteretten eller i en efterfølgende retssag.

Ikke desto mindre er det vores klare holdning, at I begge vil få allermest ud af løsninger, hvor vi bidrager til at få jer bedst og hurtigst muligt igennem skilsmissen, hvilket vil skabe det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde mellem jer fremover – selvom vi mere officielt udadtil kun repræsenterer den ene af jer.

Skilsmisserådgivning i praksis

Separation og skilsmisse indebærer, at der skal foretages en bodeling af det, der er fælleseje – hvilket er den mest udbredte formueordning for ægtefæller. Ved fælleseje har hver ægtefælle sin egen bodel, som består af de aktiver, man ejer, og den gæld, man har.

Hvis bodelen er positiv, skal der ske en deling, således at halvdelen af aktiverne overføres til ægtefællen. Der bør altid laves en skriftlig aftale om bodeling; en såkaldt bodelingsoverenskomst, hvori ægtefællerne kan indgå aftale om, hvem der skal beholde aktiver og passiver, og hvorvidt der skal betales fra den ene til den anden.

I bodelingsoverenskomsten skal der også tages hensyn til, hvorvidt der fx er en virksomhed, der skal gøres op, og om der foreligger ægtepagt eller om visse af aktiverne er underlagt forskellige former for særeje, herunder skilsmisse- eller kombinationssæreje.

Derudover skal der tages højde for eventuel restskat og overskydende skat for det skatteår, skilsmissen foregår i. Der skal også vælges en skæringsdag, og hvis ikke der kan opnås enighed om den, er det udløbet af det døgn, hvor statsforvaltningen modtog anmodning om skilsmissen.

Priser og proces for vores skilsmisserådgivning

Vores mål er at yde professionel skilsmisserådgivning til priser, som de fleste ægtefæller har råd til.

Vores honorar fastsættes på basis af vores tidsforbrug ud fra en timesats på 1.875 kr. inkl. moms. Vi oplyser altid efter første henvendelse et skøn for vores forventede tidsforbrug for sagens gennemførelse.

Et indledende vejledningsmøde af en times varighed koster 1.875 kr. inkl. moms. På mødet vil du møde Gunnar Liberoth.

Da overdragelse af fast ejendom sker i forbindelse med skilsmisse, kan vi – såfremt der er tale om ophør af formuefællesskab – reducere tinglysningsafgiften til 1.660 kr., og vores honorar vil udgøre 2.500 kr. inkl. moms for at tinglyse skøde.

Afhængigt af omfanget af det dermed forbundne arbejde, vil prisen for en bodelingsoverenskomst ligge fra 3.000 kr. inkl. moms.

Fortæl os om din sag