+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Skilsmisseadvokat i Slangerup

Søger du skilsmisseadvokat i Slangerup og omegn, tilbyder vi fra vores kontor i Kgs. Lyngby juridisk skilsmisserådgivning af høj kvalitet til lav pris. Når I påtænker eller har besluttet jer for at gå fra hinanden, er uenige om rammerne omkring jeres barn eller ønsker at få papir på jeres aftaler, kan vi assistere jer.

Læs mere nedenfor om vores koncept, som vi kalder for Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™ – eller kontakt advokat Gunnar Liberoth på tlf. 4587 0500.

For så vidt angår de øvrige forhold, der ikke vedrører børn, henleder vi opmærksomheden på afsnittet om Skilsmisserådgivning i ‘voksenhøjde’.

Klik på linket for pris for vores skilsmisserådgivning.

Skilsmisserådgivning

Den dygtige skilsmisseadvokat tager hensyn til familien og ikke blot klienten

For at undgå eventuelle interessekonflikter kan vi som skilsmisseadvokat kun repræsentere den ene af jer forældre, såfremt jeres samarbejdsproblemer ikke kan klares på mere mindelig vis og derfor ender i enten retsmægling eller i en efterfølgende retssag.

Ikke desto mindre er det vores klare holdning, at alle involverede – og i særdeleshed jeres barn – vil få allermest ud af løsninger, hvor samarbejdet mellem jer forældre sættes i højsædet. Vi vil derfor altid i vores skilsmisserådgivning foreslå løsningsmodeller, der tilgodeser jer alle – og i særdeleshed jeres barn. Uafhængigt af om vores klient er barnets mor eller far, fokuserer vi således altid på at varetage hele familiens interesser.

Konfliktnedtrapning

Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™

Af samme grund taler vi om Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™. Vi mener nemlig ikke, at “afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet“, som det fremgår af § 4 i forældreansvarsloven.

Som skilsmisseadvokat med fokus på børnene ønsker vi at gå skridtet videre. Vi sætter således en ære i at yde skilsmisserådgivning, så også aftaler mellem forældrene indgås ud fra, hvad der er bedst for barnet – hvorved retssager og dermed afgørelser efter loven forhåbentlig helt kan undgås.

Det ligger os meget på sinde at være tro mod vores koncept. Derfor vælger vi også at takke nej til klienter, eller at træde ud af sager, såfremt vi får opfattelsen af, at vores klient stiller krav, som i vores øjne strider imod barnets bedste.

For os er det helt essentielt altid at tage udgangspunkt i, hvad der gavner de involverede børn mest muligt, så de mindst muligt kommer i klemme i forældrenes konflikt.

Det nye skilsmissesystem

Den 1. april 2019 trådte den nye lov vedrørende Familieretshuset i kraft, efter samtlige af Folketingets partier i marts 2018 indgik en længe ventet aftale om et nyt skilsmissesystem. Det nye skilsmissesystem har til formål bl.a. at samle forskellige instanser inden for ét familieretligt system og gøre området mere gennemskueligt, bl.a. qua indførelsen af Familieretshuset.

Mange skilsmissefamilier møder i dag flere forskellige myndigheder, når de skal finde løsninger på uenigheder om deres børn eller om selve skilsmissen. Myndigheder, der hver især træffer forskellige afgørelser, der kan virke forvirrende og være konfliktoptrappende i modsætning til hensigten.

I det følgende kan du læse om bl.a. Familieretshuset, der erstattede den tidligere Statsforvaltningen. Vi beskriver, hvad det kommer til at betyde for dig, der har børn, og som skal skilles – eller for dig, der har børn, men som er ugift og skal bryde op med din partner eller medforælder.

Familieretshuset

Den ene del af det nye system er Familieretshuset. Den nye administrative myndighed erstatter Statsforvaltningen og bliver den samlede indgang til systemet. Det er her, alle sager bliver screenet, så det sikres, at den enkelte families behov mødes på den rigtige måde og på den baggrund visiteres til det mest rigtige sagsforløb. Screeningen vil ske automatisk i forbindelse med selve ansøgningen om skilsmisse, hvor forældrene skal besvare en række spørgsmål. Det er hensigten, at screeningen skal tydeliggøre, hvilke problemer og behov familien har.

Tre sagsbehandlingsspor

Afhængig af forældrenes konfliktniveau og for at sikre, at systemet tilpasser sig de enkelte familiers behov for en forskellig tilgang til og behandling af deres uenigheder, oprettes der tre sagsbehandlingsspor:

 • Grønt spor – De simple sager, hvor familien kun har begrænset behov for myndighedernes involvering.
 • Gult spor – De mindre simple sager med familier, som inden en eventuel afgørelse i Familieretten har behov for rådgivning til at dæmpe en spirende konflikt, som endnu ikke er helt fastlåst.
 • Rødt spor – De komplekse sager, hvor familier har behov for omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel, og hvor sagerne skal afgøres i Familieretten.

Eller med andre ord, er grøn de familier, der selv magter at fordele bopæl, penge og børn. Gul er dem, der er i fare for at lande i en skilsmissekonflikt, og rød er de familier, hvor far og mor er gået i fuldstændig hårdknude og er havnet i en højkonfliktskilsmisse.

Familierne med de mest konfliktunge sager, hvor kommunen også ofte er involveret, skal fremover mødes med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Derfor er regeringens tanke at styrke samarbejdet med kommunen, bl.a. ved en tæt en tæt koordineret indsats myndighederne imellem og hurtig udveksling af oplysninger. Herudover åbnes der mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde selv kan indlede en sag i Familieretshuset som et alternativ til mere indgribende afgørelser i det sociale system.

Du kan læse mere om det nye skilsmissesystem her:

Korrekt kollegaskab

Lykkelige skilsmisser findes måske ikke i virkeligheden, og at de skilte forældre senere kan mødes til hyggelige kaffeaftaler, hører til sjældenhederne. Men kompetent skilsmisserådgivning indebærer bl.a., at forældrene motiveres og opfordres til at samarbejde ud fra devisen om ‘korrekt kollegaskab’ – til glæde for deres fælles børn.

På en arbejdsplads vælger man ikke sine egne kolleger. Men hvad enten man holder af kollegaen eller ej, så arbejder man imod det samme mål. Det samme gør skilsmisseforældre. Og netop det fælles mål, børnene, forsøger vi som skilsmisseadvokat at få vores klienter til at få øjnene op for. Om det er den ene eller anden ordning, så trives et skilsmissebarn bedst, hvis barnet får et ægte og reelt indtryk af, at far og mor er enige og har styr på det. På den måde slipper barnet for at gøre sig unødige bekymringer.

Skilsmisserådgivning til overkommelige priser

Sådan kan vi assistere i jeres børnesag

Afhængig af jeres behov og ønsker, tilbyder vi assistance inden for følgende områder *:

 • Vi rådgiver jer om de juridiske forhold – med udgangspunkt i, hvad der er bedst for jeres barn.
 • Vi udfærdiger aftaler om børnebidrag og samvær, inkl. ferieplanlægning, transport m.m.; vi kalder det ‘Forældrekontrakter’.
 • Vi deltager som bisidder i Familieretshuset ved vejledningsmøder, børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.
 • Vi varetager korrespondancen med Familieretshuset, herunder fremsendelse af resolutioner og ansøger om eventuel midlertidig afgørelse.
 • Vi deltager i retsmægling i forældremyndigheds- og bopælssager.
 • Vi møder i retten til forberedende retsmøder og til hovedforhandling i Familieretten, såfremt sagen udvikler sig til en decideret retssag.
 • Vi ansøger om fri proces på vegne af vores klient, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

* For så vidt angår de øvrige forhold, der ikke vedrører børn, henleder vi tillige opmærksomheden på afsnittet om Skilsmisseadvokat.

Konfliktnedtrapning

Priser og proces for Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™

Vores mål er at yde kompetent skilsmisserådgivning til priser, som de fleste forældre har råd til.

Vores honorar fastsættes på basis af vores tidsforbrug ud fra en timesats på 2.250 kr. inkl. moms – dog med særlige vilkår ved fri proces / retshjælp. Vi oplyser altid efter første henvendelse et skøn for vores forventede tidsforbrug for sagens gennemførelse.

Et indledende vejledningsmøde af en times varighed koster 2.250 kr. inkl. moms. På mødet vil du møde Gunnar Liberoth.

Gratis telefonrådgivning

Hver onsdag kl. 15.00-15.30 på tlf. 4587 0500. Spørg efter Gunnar Liberoth. Er han optaget eller ikke til stede, ringer han gerne retur.

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Fri proces og retshjælpsforsikring

Afhængig af ansøgerens bruttoindkomst kan der være mulighed for at søge fri proces til en sag, der skal afgøres i Familieretten. Fri proces dækker dog ikke, så længe sagen verserer i Familieretshuset.

For at opnå fri proces må den årlige indtægt før skat (på årsopgørelsen for 2017) ikke overstige 329.000 kr. Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2019 anvendes således årsopgørelsen for 2017. Til den anførte beløbsgrænse skal lægges et børnetillæg på 57.000 kr. i 2019 for hvert barn, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for fri proces her.

De færreste retshjælpsforsikringer dækker omkostningerne i sager vedrørende forældremyndighed, samvær og bopæl i første instans, men kun såfremt en sag, hvor man har fået medhold, ankes til Landsretten.

Fortæl os om din sag

  Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™ på Facebook

  Klik ind på vores Facebook-side, hvor vi jævnligt poster diverse artikler med fokus på børnene – eller besøg siden med artikler om skilsmisse.