+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Databeskyttelse

Den nye forordning vedrørende databeskyttelse (GDPR – General Data Protection Regulation) trådte i kraft den 25. maj 2018.

En EU-forordning er umiddelbart gældende i alle EU-lande fra ikrafttrædelsesdatoen, og forordningen om databeskyttelse vil på et senere tidspunkt blive fulgt op af en dansk databeskyttelseslov.

Per Bruhn Advokater har taget stilling til databeskyttelse, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

GDPR – Per Bruhn Advokater har taget stilling til databeskyttelse

Indsamling og behandling af personoplysninger

Denne redegørelse om databeskyttelse giver vi til klienter, hvis sager vi behandler.

I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Per Bruhn Advokater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på https://perbruhn.dk/kontakt/.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

Hvad er det for oplysninger, og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag som ovenfor beskrevet.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder personoplysninger af relevans for den pågældende sag, f.eks. CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig, men det kan forekomme afhængig af sagens karakter, at vi må behandle sådanne personoplysninger.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler alene følsomme oplysninger om f .eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og e-mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Har vi lov til det?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

• Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

• Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 (CPR-nr.)

• Opfyldelse af hvidvaskloven § 11

• Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på mellem 5-10 år efter sagens afslutning.

Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter og herunder dine personoplysninger, lægger vi vægt på, om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til at få adgang til dine persondata. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til info@perbruhn.dk eller med almindelig post til kontoret. De kan også ringe til os på 4587 0500, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til info@perbruhn.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 4587 0500, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Mere information om dine rettigheder vedrørende databeskyttelse

Vedrørende databeskyttelse kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Læs mere om Per Bruhn Advokater

Du kan få flere oplysninger om Per Bruhn Advokater ved at klikke her.