+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

FAQ om inkasso

For nogle er inkasso ofte en kompliceret størrelse.

Vi har her på siden samlet de oftest stillede spørgsmål samt vigtig information, når det drejer sig om inkasso.

Når en virksomhed forgæves via rykkerskrivelser og telefonopringninger har forsøgt at inddrive et skyldigt beløb hos en kunde, er der reelt kun to alternativer:

Kravet opgives eller kravet overdrages til inkasso.

At sagen overgives til inkasso, er det første skridt mod tvangsinddrivelse af kreditors tilgodehavende.

Når virksomheden har oversendt et krav til inkasso, påbegyndes en egentlig inkassoproces. Denne proces består af følgende skridt mod debitor:

  1. Første tiltag er fremsendelse af et krævebrev til debitor, hvori vedlægges et indbetalingskort. Såfremt beløbet ikke kan betales straks, opfordres der til at indgå en afdragsordning (frivilligt forlig).
  2. Såfremt der indgås en afdragsordning, administreres denne af Per Bruhn Advokater, indtil gælden er indfriet. Misligholdes afdragsordningen, kan forliget anvendes som fundament for retsforfølgning ved fogedretten.
  3. Vil skyldneren ikke indgå en afdragsordning, bliver der udtaget stævning mod skyldneren, alternativt indleveret betalingspåkrav direkte til fogedretten i henhold til de seneste regler om forenklet inkassoproces (gælder for krav under 50.000 kr.) for opnåelse af dom. Derved er der skabt et grundlag/fundament for at kunne tvangsinddrive gælden via fogedretten. Herudover indberettes skyldneren eventuelt til RKI.
  4. Der kan i fogedretten foretages udlæg (retspant) i skyldnerens aktiver. Udlægget sker til sikkerhed for gældens betaling.Resultatet af begæring om fogedretsmøde/afholdelse af fogedretsmøde falder sædvanligvis i følgende kategorier: a) Skyldneren betaler helt eller delvist. b) Skyldneren indgår en afdragsordning med sikkerhedsstillelse. Der foretages pantsætning/udlæg. Heraf medfølger evt. udgifter til denuntiation og tinglysning. c) Skyldneren indgår en afdragsordning og afgiver en insolvenserklæring. d) Skyldneren indgår ikke en afdragsordning og afgiver en insolvenserklæring. e) Skyldner møder ikke, og der afsiges kendelse om, at skyldner kan fremstilles i fogedretten med politiets bistand (anholdelse). Der kan tillige foretages en udkørende fogedforretning til skyldnerens bopæl.

Ovennævnte er en summarisk beskrivelse af processen. I praksis forekommer der en omfattende sagsbehandling med henblik på at opfylde det juridiske regelsæt, der fører til en problemfri inkassoproces og med henblik på at vurdere den enkelte sag for et optimalt resultat.

Det er særdeles vanskeligt på forhånd at spå om den tidsmæssige udstrækning af en inkassosag.

Nogle skyldnere betaler efter 1. påkrav, mens andre med tillæg af væsentlige omkostninger først betaler, når vi efter opnåelse af dom og tilsigelse til fogedretten, står på bopælen eller skyldner-virksomhedens adresse.

Besværligheden ved at anslå hvor lang tid en sag er undervejs, forstærkes af, at landets retskredse opererer med lange berammelsestider – det er således ikke ualmindeligt, at man som kreditor må tåle en udsættelse på op imod 3 måneder, før retten har tid til den pågældende sag.

For opnåelse af dom og til 1. fogedmøde anslås en gennemsnitlig periode på omtrent 5 måneder.

Udgangspunktet er, at det skal være omkostningsfrit at sende sagen til inkasso, når skyldner betaler med det samme. Det er dog en betingelse, at skyldner har fået en advarsel om, at inkasso indledes med en betalingsfrist på 10 dage.

Dette udgangspunkt må imidlertid fraviges, såfremt det viser sig, at skyldner af den ene eller anden grund ikke kan betale, eksempelvis ved betalingsstandsning, konkurs, tvangsopløsning eller anden insolvens.

Du kan læse mere om priser under 6-12-18 – prismodellen, som alle vores inkassosager beregnes ud fra.

Når advarsel om overgivelse til inkasso er afgivet og der er forløbet 10 dage uden betaling, kan sagen overgives til inkasso.

Hvis der ikke er indsigelser mod kravet, fremsendes blot fakturakopi samt eventuelt kontoudtog med opgørelse af kravet og anmodning om inkasso. Der må for hver rykker (dog maksimalt 3) tilskrives gælden 100 kr., hvis der er forløbet minimum 10 dage mellem hver rykker.

Desuden kan der tilskrives gælden et inkassogebyr i henhold til rentelovens § 9b, stk. 3 på 100 kr.

Er der indsigelser mod det rejste krav, er det vigtigt, at vi orienteres herom, eksempelvis ved fremsendelse af korrespondancen med skyldner samt med angivelse af, at der er indsigelser.

Fremsendelse kan ske med almindelig post eller pr. e-mail.

Når sagen er modtaget, gennemgået, oprettet og afsendelse af 1. rykker til skyldner er sendt, vil vi kvittere for sagens modtagelse pr. brev senest den næstfølgende hverdag.

Som skyldner i en inkassosag har du mulighed for at henvende dig til os via vores e-mail info@perbruhn.dk med meddelelse om forslag til afdragsordning, betaling, samt andre meddelelser i forbindelse med din sag. Når du henvender dig, beder vi dig oplyse sagens nummer (J.nr.)

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til os for afvikling af gælden, idet der for hver gang vi iværksætter et nyt inkassoskridt, påløber yderligere omkostninger på din gæld, som i sidste ende skal betales af dig.

Alt afhængig af hvem du skylder penge, beløbets størrelse og sagens karakter, kan der etableres en afbetalingsordning, hvorved du sparer omkostninger til retsafgifter og yderligere sagsomkostninger – derfor: Betal din gæld/kontakt os snarest muligt!

  • At rykkergebyrer er momsfrie?
  • At skyldner er forpligtet til at betale inkassoomkostninger, når sagen er “landet” hos advokaten?
  • At inkassoprocessen er ændret med henblik på at gøre det billigere for kreditor at inddrive sit tilgodehavende?
  • At kreditor kan forlange forrentning (min. procesrenten) 30 dage efter, kravet er krævet betalt?
  • At Per Bruhn Advokater i kraft af sit tætte samarbejde med RKI gratis registrerer dine dårlige betalere?

Fortæl os om din sag