+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Priser på inkasso

Udgangspunktet er, at det skal være omkostningsfrit at sende sagen til inkasso, når skyldner betaler med det samme. Det er dog en betingelse, at skyldner har fået en advarsel om, at inkasso indledes med en betalingsfrist på 10 dage.

Dette udgangspunkt må imidlertid fraviges, såfremt det viser sig, at skyldner af den ene eller anden grund ikke kan betale, eksempelvis ved betalingsstandsning, konkurs, tvangsopløsning eller anden insolvens.

Vores idegrundlag som virksomhed er imidlertid, at vores klienter skal kunne overdrage deres inkassosager til os vel vidende, at vi gør vores ypperste for at inddrive beløbet. Vores faste praksis, som vi er kendt for, er således, at vi generelt reducerer vores honorar under hensyntagen til, hvad kreditor opnåede ved inkassoprocessen.

Det er altså ikke muligt at give en fast pris uden at kende sagstyperne, deres antal og størrelse. Vi er imidlertid altid åbne for en drøftelse af en eventuel salæraftale, der hovedsagelig er relevant for større sagsantal.

Vi opdeler sædvanligvis beregningen af inkassoprisen ud fra 4 kategorier af inkassotyper.

Disse kategorier er basisinkasso, retslig inkasso, no cure-no pay og tvistsager.
Vi definerer ovennævnte kategorier således:

Vi foretager en sagsgennemgang for at foretage en vurdering af kravets berettigelse og skyldners identitet, adresse mv.

1. skriftlig henvendelse til skyldner afsendes samme dag, som vi modtager sagen.

Hører vi ikke nærmere, fortsættes sagen med fornyet, skriftlig henvendelse samt eventuel telefonisk opfølgning.

Vi fremsender eventuelt et frivilligt forlig, og administrerer denne aftale.

Er debitor betalingsdygtig, betales omkostninger af denne.

Kreditor vil således modtage det tilgodehavende, der blev overgivet til inkasso.

Efter at have foretaget de tiltag, der står beskrevet under ” basisinkasso”, er næste skridt indgivelse af stævning til civilretten i den retskreds, hvor skyldner er bosiddende.

Når stævning indgives, skal der betales retsafgift til staten (min. 500 kr.).

Hvis opnåelse af dom og efterfølgende domsrykker ikke medfører betaling, er det nødvendigt at fremsende sagen til fogedretten. Der skal i denne forbindelse endvidere betales et fogedgebyr til staten (min. 300 kr.).

Sagsbehandlingen omfatter endvidere løbende administration af betalinger og henvendelser fra skyldner, vurdering af skyldner samt kommunikation med civil- og fogedret.

Denne afregningsform kan aftales ved større porteføljer. Ved no cure-no pay-aftaler har Per Bruhn Advokater den fulde risiko for, at der ofres omkostninger på en sag (retsafgifter, fogedgebyrer, søgningsafgifter og advokathonorar), hvis omkostningerne viser sig ikke at kunne inddrives.

Det er således gratis for kreditor, hvis der ingen penge inddrives.

Lykkes inddrivelsen derimod, deles det beløb, der er overgivet til inkasso.

Det er værd at bemærke, at Per Bruhn Advokater i denne forbindelse har ret til at disponere over sagsforløbet, således at vi beslutter, hvor langt sagen skal fortsættes og hvor meget, der skal ofres i den pågældende sag.

Såfremt man forud for sagens overgivelse til inkasso er bekendt med, at skyldner har indsigelser mod det rejste krav, og at disse indsigelser opretholdes under trussel om anlæggelse af retssag, er der behov for en individuel gennemgang af sagen.

Salæret beregnes i denne type sager under hensyn til det medgåede tidsforbrug, det opnåede resultat, sagens kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar og sagens betydning for klienten.

Til yderligere forståelse af ovennævnte beskrivelser vil vi henlede opmærksomheden på siden FAQ om inkasso.

Fortæl os om din sag