+45 4587 0500 info@perbruhn.dk

Om Per Bruhn Advokater

Advokatfirmaet er grundlagt af advokat Per Bruhn i 1969. Vi har således gennem en årrække opbygget en særlig knowhow og kompetence inden for inkasso og fordringsinddrivelse, som i dag udgør vores primære forretningsområde.

Vi behandler årligt omtrent 6-8.000 inkassosager, hvilket placerer os blandt landets største udbydere af advokatinkasso. Endvidere tilbyder vi rådgivning inden for erhvervsret med fokus på kontraktudarbejdelse og andre aftaleforhold, selskabsret, ansættelsesret samt førelse af retssager ved by- og landsret.

Vores mål er gennem en hurtig, grundig og effektiv indsats at skabe resultater af værdi for vores klienter. Vores klienter spænder fra små enkeltmandsdrevne firmaer til store danske virksomheder inden for industri,

Vi har i de seneste år udvidet fokusområderne til også at omfatte rådgivning inden for familieret, hvor vi hovedsageligt rådgiver i skilsmisse- og bodelingssager.

Vi har således søsat konceptet Skilsmisserådgivning i ‘børnehøjde’™, da vi som skilsmisseadvokat sætter en ære i at yde skilsmisserådgivning med fokus på konfliktnedtrapning og hensyn til børnenes behov. Inden for bodeling forsøger vi altid at tilgodese begge parter, da dette skaber grobund for et fremtidigt godt forældresamarbejde.

Per Bruhn Advokaters forretningsbetingelser gælder for den juridiske rådgivning og de ydelser, vi leverer til klienten, med mindre andet er aftalt.

Per Bruhn Advokater er etableret på følgende adresse: Birkholmsvej 2A, 2800 Kgs. Lyngby.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 4587 0500 samt på e-mailadressen info@perbruhn.dk

Vores CVR-nummer er: 26958539.

Per Bruhn Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Vi er som advokater medlem af Advokatsamfundet, hvilket indebærer, at indestående på vores klientkonto er reguleret af reglerne om klientkonti og dækket af lovpligtig forsikring, jf. nedenfor under klientmidler.

Advokaterne hos Per Bruhn Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Per Bruhn Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Per Bruhn Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Per Bruhn Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Per Bruhn Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Per Bruhn Advokater og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Alle klientmidler, der betros Per Bruhn Advokater, indsættes på særskilt klientkonto i godkendt pengeinstitut. Beløb, der udlægges på klientens vegne, forrentes ikke, ligesom eventuelle indeståender i klientens favør ligeledes ej heller forrentes.

Der er tale om en fravigelse af den almindelige klientkontovedtægt.

Per Bruhn Advokater har klientbankkonti i Jyske Bank, Reg. nr. 5023, kontonr. 0001010583, SWIFT: jybadkkk, IBAN: DK3050230001010583.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Per Bruhn Advokater fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.

I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Normalt fakturerer Per Bruhn Advokater efter sagens afslutning. Det kan dog være påkrævet at afregne à conto i forbindelse med opgaverelaterede omkostninger og udlæg.

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Vores generelle vilkår vedrørende inddrivelse af nødlidende tilgodehavender kan downloades her: Samarbejdsvilkår for inkasso, vers. 180221

Fortæl os om din sag